הסכנה האמיתית היא מצד כותבי השלטים

מי יודע כמה תיירים יטבעו…

1160527-noun area swimming-full

Leave a Reply

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑

%d bloggers like this: